Welcome to our website! We work for you

حرکت با آلیاژهای نرم مغناطیسی آهن-نیکل

حفاظت الکترومغناطیسی آلیاژهای مغناطیسی آهن - نیکل است.آلیاژها بر پایه نیکل مقاومت مناسبی در برابر خوردگی دارند. قطعات آبکاری شده با نیکل نقش حیاتی در این حوزه دارد.

آلیاژ هایی بر پایه نیکل

بهبود حمل و نقل پایدار با کاربردهای سنسورها و حفاظت الکترومغناطیسی

با اهمیت رو به رشد حمل ونقل الکترومغناطیسی (eMobility) و استفاده از تکنولوژی قطارهای برقی (در ترکیب با توسعه تجهیزات برقی/دیجیتالی)، تقاضا برای مواد حفاظت الکترومغناطیسی و نیز سنسور های موثر رو به افزایش است. مواد آبکاری شده با نیکل نقش حیاتی در این حوزه کاربردی رو به رشد ایفا می کنند.

آلیاژهای بر پایه نیکل به خاطر مقاومت در برابر خوردگی شان و مقاومت شان در دمای بالا بسیار شناخته شده اند. اما برخی از آنها حتی به خاطر همین ویژگی ها بیشتر شناخته شده اند. آلیاژهای نیکل-آهن گروهی را تشکیل می دهند که آلیاژهای مغناطیسی نرم نامیده می شود. آلیاژهای نیکل-آهن مغناطیسی نرم می توانند مغناطیسی شوند و این خاصیت را از دست بدهند. ویژگی های مغناطیسی آنها، نیروی خنثی کننده، نفوذ پذیری و از دست دادن پسماند الکترومغناطیسی آشکارا نسبت به این ویژگی ها در مواد از جنس آهن برترند.

محتوای نیکل بیشتر، حافظت الکترومغناطیسی بیشتر

حفاظت الکترومغناطیسی یکی از مهم ترین زمینه های کاربردی است. تجهیزات الکتریکی میدان های مغناطیسی و الکترومغناطیسی تولید می کنند. این میدان ها می توانند دستگاه های حساس به اختلال را مختل کنند. به منظور کاهش میدان های مغناطیسی ناخواسته دستگاه های مولد و/یا حساس باید حفاظت الکترومغناطیسی شوند. اثر حفاظت الکترومغناطیسی نتیجه شار مغناطیسی ناخواسته ای که از طریق مواد حفاظت الکترومغناطیسی هدایت می شود، کاهش یا حذف میدان درون توده محافظت شده است. ویژگی های مواد حافظت الکترومغناطیسی توسط فاکتور حفاظت الکترومغناطیس تشریح میشوند و با به اصطلاح "نفوذپذیری" مرتبط اند. به طور کلی محتوای نیکل بیشتر( تا 85%نیکل)، فاکتور محافظت بالاتر را به همراه دارد. ماده حفاظت الکترومغناطیس مناسب را می توان بر اساس میزان قدرت میدان مغناطیسی و الکترومغناطیسی ناخواسته انتخاب کرد. آلیاژهای با حدود 80% نیکل نفوذ پذیری مغناطیسی بیشتری را ایجاد می کنند. آلیاژهای بر پایه نیکل مغناطیس نرم مثل VDM® Magnifer 7904 (UNS N14080) با بیش از 70% نیکل مواد حفاظت الکترومغناطیس با بالاترین نفوذ پذیری اند. کاربردهای معمول برای حفاظت الکترومغناطیس در الیاژهای آهن-نیکل شامل ضبط صوت ها،میکروفون ها، حسگرها و لوله های پرتوی الکترون هستند. این مواد از جنس نیکل همچنین برای پوشش کامل اتاق های آزمایش در بیمارستان ها که در آنها تجهیزات اندازه گیری بسیار حساسی وجود دارند استفاده می شود. چالش، انتقال معلومات و تجربیات از دیگر صنعت ها به بخش حمل و نقل است.

افزایش تقاضا برای حسگرها

با حمل و نقل برقی تقاضا برای حسگرها در حال افزایش است. برای مثال از آلیاژهای بر پایه نیکل مغناطیس نرم به سبب ویژگی های حسگرهای اشباع  چگالی جریان، نفوذ پذیری بالا و نیروی کم خنثی کننده درحسگرهای اندازه گیری جریان برای ساخت سیستم های مدیریت باتری استفاده شده است. برای کاربردهای حمل و نقل و پزشکی آلیاژهایی همچون VDM® Magnifer 50 (UNS K94840)

VDM® Magnifer 7904وVDM® Magnifer 36 (UNS K93600) را می توان به کار برد.

تولید برای ویژگی های مورد نظر

برای ویژگی های مغناطیسی خوب، مواد بسیار خالصی باید تولید شوند این فرآیند با ذوب فلز در هوا شروع می شود و با پردازش در خلاء یا ذوب در خلاء ادامه می یابد. آلیاژهای بر پایه نیکل مغناطیس نرم به عنوان اجزاء جامد(میله ها، ورقه، روکش، نوار و صفحه فلزی) و به عنوان فیلم های نازک یا سیم در دسترس اند. آلیاژهای نیکل-آهن باید در معرض حرارت بسیار قرار گرفته و بعد به آرامی سرد شدن (در کوره رفتن) قرار گیرد. تنها بعد از در کوره رفتن نهایی ویژگی های مغناطیس نرم شگف انگیز برای اولین بار در فرآیند تولید ظاهر می شوند. خواص مغناطیسی مطلوب آلیاژهای آهن-نیکل می توانند برای کاربردهای خاص توسط اصلاحات آلیاژ و نیز تنظیم روند در کوره رفتن سازگار شوند.

بنابراین در آینده آلیاژهای بر پایه نیکل مغناطیس نرم بناست که نقش کلیدی را در اجرای سیستم حمل ونقل سازگار با محیط زیست و پایدار ایفا کنند.

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد